• Deklaracja dostępności. Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

    

   Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

   ·        Data publikacji strony internetowej: 2009-10-02

   ·        Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

   ·        Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   ·        - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

   ·        - brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony,

   ·        - brak przełącznika kontrastu,

   Wyłączenia

   ·        Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   ·        Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12

   ·        Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   ·        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Wesołowski.

   ·        E-mail: spzarebki@poczta.onet.pl

   ·        Telefon: +48172 271 627

   ·        Każdy ma prawo:

   ·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   ·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   ·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   ·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   ·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   ·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
   w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   ·        Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

   ·        Adres: Zarębki 73

   ·        E-mail: spzarebki@poczta.onet.pl

   ·        Telefon: +4848172 271 627

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła znajduje się w dwóch budynkach.

   Do budynku z salą gimnastyczną i oddziałem przedszkolnym prowadzą 2 wejścia:

   1. przedszkolne - wejście od strony podwórka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Brak pochylni dla wózków. Do drzwi prowadzą 3 schody oraz podest. Wejść można przez pojedyncze drzwi, otwierane ręcznie od korytarza głównego.

   2. drugie - od strony podwórka, z podjazdem umożliwiającym wejście osobom na wózku. Drzwi pojedyncze jednoskrzydłowe o szerokości 130 cm otwierane ręcznie od środka. Z korytarza na lewo drzwi prowadzą do gabinetu higieny, kolejne do kuchni, przez którą można dostać się do przedszkola i sali gimnastycznej i łazienki. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola, pod dozorem woźnego.

   Do budynku szkoły

   jest jedno wejście główne - od strony podwórka, drzwi dwuskrzydłowe - dojście po dwóch 4 schodkach, przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwierane ręcznie do wiatrołapu, kolejne drzwi dwuskrzydłowe prowadzą do korytarza. Wejście zaopatrzone w barierkę, dostępne
   w godzinach pracy szkoły.

   Dostępność budynków.

   Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i pomieszczenia szkoły na parterze w „starej szkole”, hala sportowa, pomieszczenia przedszkolne. Obiekt nie posiada windy.

   Pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na piętrze - nie ma możliwości udostępnienia ich osobom na wózkach.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

   W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. W obiekcie brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można korzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej i głosowej.

   Dostępność parkingu.

   Szkoła posiada parking wewnętrzny - wjazd od drogi powiatowej, jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Przedszkole posiada parking wspólny ze szkołą. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

   Dostępność toalety.

   Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku szkolnego. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

   W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

   Pracownicy udzielający pomocy wejściu do budynku.

   Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku szkoły są pracownicy obsługi.

   Obsługa osób słabo słyszących.

   Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących i niesłyszących w języku migowym. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Strona internetowa szkoły posiada możliwość:

    - przełączania rozmiaru tekstu,

    - opcję tłumaczenia.

   Inne informacje i oświadczenia

   Deklarujemy, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.