• Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników SP. Zarębki

       

       

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. A. Jadacha w Zarębkach, mająca swoją siedzibę w Zarębkach pod nr 73.

      Dana kontaktowe Administratora

      Administratora reprezentuje Dyrektor Szkoły, Pan Marek Wesołowski - nr tel. 17 22 71 627, e-mail  spzarebki@poczta.onet.pl

      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

      IOD- nr tel. 17 2270 280, e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

      Cele przetwarzania
      i podstawa prawna

      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów:

       

      1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Oświatowym Miasta i Gminy Kolbuszowa,
      2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa,
      3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

      Odbiorcy danych

      1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
      2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna, Usługi IT, usługa medyczna, itp.)

      Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
       z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy lub do czasu wycofania zgody.

      Prawa podmiotów danych

      Każda osoba, z wyjątkiem zastrzeżonymi przepisami prawa, ma :

       1. prawo do dostępu do danych jej dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
       2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
       3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
       4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
       6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

      Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz  elektroniczną Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa. W razie niepodania danych osobowych, Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

       

      Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.